ریاست
ابوذر مرادی  ریاست پیام نور مرکز تنکابن
دکتری فیزیک هسته ای

سوابق تحصیلی:

1)       کارشناسی فیزیک، دانشگاه گیلان از 1376 تا 1380

2)       کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای، دانشگاه شیراز از 1381 تا 1383

3)       دکتری فیزیک هسته ای، دانشگاه پیام نور از 1388 تا 1394

4)       کارشناسی ارشد اقتصاد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران از 1392 تا 1394

سوابق اجرایی:

1)     رئیس دانشگاه پیام نور تنکابن از سال 1394 تا کنون

2)     عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر از بهمن ماه سال 1386 تا کنون

3)     مدیر گروه رشته فیزیک مرکز رامسر از 87 تا 90

4)     مسئول امور پژوهشی مرکز رامسر از 88 تا 89

5)     مسئول بسیج اساتید مرکز رامسر از 89 تا 90

 

 

مقالات علمی:

1) Systematic study of the isotopic behavior of the fusion cross section at energies near and below the fusion barrier using the proximity formalism, physical Rev C 89, 2014. Impact Factor: 4

2) Microscopic Study of Nuclear Level Densities and Thermal Properties in 56,57Fe

Communications in theoretical physics, 2007

3) Investigation of Paring Phase Transition in 96,97Mo; inpc 2004, Goteborg Sweden.

کنفرانس بین المللی فیزیک هسته ای 2004، گوتبرگ سوئد.

5)      مطالعه اثر افزودن نوترون بر سطح مقطع همجوشی در انرژی های زیر و نزدیک سد کولنی، هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور،تبریز،1395.

6)      بررسی رفتار پارامترهای تاثیرگذار در واکنش های همجوشی با پرتابه ضعیف پیوند،سید امین سیدی، ابوذر مرادی، بیست و سومین کنفرانس هسته ای ایران، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، اسفند 1395.

7)      مطالعه اثر افزودن نوترون بر انحنای سد همجوشی با استفاده از نسخه های مختلف پتانسیل مجاورت، بیست و دومین کنفر انس هسته ای ایران،دانشگاه یزد، اسفند 1394.

8)      Influence of Nuclear potentials on the Fusion of weakly bound nuclei, International Conference on researches in Science and Engineering 28 July 2016, Istanbul University, Turkey.

9)      بررسی رابطه قیمت نفت و نرخ ارز در اقتصاد ایران، 1394

بيشتر