تاریخچه دانشگاه


تاریخچه:

دانشگاه پیام نور در سال 1367 پس از تجمیع امکانات دانشگاه آزاد ایران و ابوریحان بیرونی، به عنوان تنها دانشگاه آموزش باز و از دور در جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد. مدارکی که این دانشگاه به دانشجویانش اعطاء می‌نماید معتبر و هم تراز مدارک دیگر دانشگاه‌های دولتی است. دانشگاه پیام نور مرکز تنکابن در سال 1373 با یک رشته مدیریت بازرگانی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1378 رشته جغرافیای انسانی، در سال 1380 رشته کتابداری، در سال 1381 رشته ریاضی کاربردی، در سال 1384 رشته جغرافیای طبیعی، در سال 1386رشته الهیات و از سال 1391 رشته های روزنامه نگاری، زبان و ادبیات انگلیسی، حسابداری، روابط عمومی و مهندسی نرم افزار به این مرکز اضافه شده است.

کارشناسی ارشد ریاضی محض- گرایش آنالیز در سال 1393 و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی- گرایش مدیریت اطلاعات در سال 1394 راه اندازی شد.

رؤسای دانشگاه از گذشته تاکنون:

1. سال 1373 1378: دکتر حبیب الله مشایخی- دکترای مدیریت آموزشی

2. از سال 1378- 1394:  مسعود رجایی کارشناس ارشد جغرافیا

3. از سال 1394 : دکتر ابوذر مرادی- دکتری فیزیک

بيشتر